Symposium Secretariat

2022 Joint IEEE EMC & APEMC SECRETARIAT

Zheming Gu, Zhejiang University

WeChat ID: gzm970726

Exhibition Matters

For Chinese Exhibitors, please contact:  XXX

For other Exhibitors, please contact:  XXX

Sponsorship Matters

Er-Ping Li, APEMC President, 

En-Xiao Liu, TPC Chair,