APEMC Steering committee

En-Xiao Liu (Singapore)

Er-Ping Li (China)

Joungho Kim (South Korea)

Mark Mifsud (Australia)

Osami Wada (Japan)

Tzong-Lin Wu (Taiwan)

Lijun Jiang (Hong Kong, China)