Topic Chairs

TC-1 EMC Management, Standards and Regulations
Chairs: Frank Leferink; Jianfei WU
TC-2 EMC Measurements and EM Environment
Chairs: Xingchang Wei; Xiaoming Chen
TC-3 Lightning
Chair : Yoshihiro Baba
TC-4 High Power Electromagnetics
Chairs: William Radasky; LiHua Shi
TC-5 System-Level EMC and Protection
Chairs: Richard Xian-Ke GAO; Yanzhao Xie
TC-6 Transportation EMC, Automotive/Railway/Ship EMC
Chairs: Sergio Pignari ; Yinghong Wen
TC-7 Aerospace EMC
Chair : Qi WU
TC-8 Smart Grid and Low Frequency EMC
Chairs: Henglin Chen; Weidong Zhang
TC-9 IC and Semiconductor EMC
Chairs: Sonia Ben Dhia; Shurun Tan
TC-10 Signal Integrity and Power Integrity
Chairs: Lijun Jiang; Liang Zhou
TC-11 Computational Electromagnetics and Multiphysics Modeling
Chairs: Wei E. I. Sha; Zhixiang Huang
TC-12 Bio-Medical Electromagnetics & Wearable Devices EMC
Chairs: Jianqing Wang; Guizhi Xu
TC-13 Wireless Communication EMC
Chairs: GuoQing Luo; Zhangcheng Hao
TC-14 Nanotechnology and New Materials
Chair : Wenchao Chen