Symposium Committee

APEMC President

LI Er-Ping

EMC Week General Chair

SU Dong-Lin

Co-Chair

LIU Yuan-An

Technical Program Committee Chairs

FAN Jun

LIU En-Xiao

Award Chair

Yin Wenyan

Workshop Chairs

SHA Wei

TAN Shu Run

Special Session Chair

WU Qi

Technical Paper Chair

Gao Siping

Organizing Committee

LI Da

ZHANG Ling

Secretary

Sara Gou

GU Zheming

Stephanie