Symposium Committee

APEMC President

LI Er-Ping

EMC Week General Chair

SU Dong-Lin

Technical Program Committee Chairs

FAN Jun

LIU En-Xiao