Technical Program Committee

Adrijan Baric

Alistair Duffy

Anxue Zhang

Bernd Deutschmann

Bo Pu

Christian Schuster

Chulsoon Hwang 

Da Li 

David Pommerenke

Dazhi Ding

Ding-Bing Lin

Dongsheng ZHAO

Farhad Rachidi

Flavia Grassi

Han Hu

Hongxin Zheng

Huapeng Zhao

Janet O’Neil

Jingook Kim

Jose E. Schutt-Aine

Junping He

Makoto Nagata 

Masahiro Yamaguchi

Meng Cui

Mohammed RAMDANI

Morten Sørensen 

Qi Yi Hong

Qiang Cui

Qiang Ren

Qiangming Cai

Qinghai Wang

Qingsheng Zeng

Qing-Xin Chu

See Kye yak

Shishan Wang

Si-Ping Gao

Xiangyu Cao

Xinghai Zhang 

Xinglin Sun

Xiuqing Chu

Yan Li

Yongsheng Li

Yongxin Guo

Yuichi Hayashi

Zhiping Yang

Zhongxiang Shen

Hong Li

Fan Yang

Junqi Zheng

Yazhou Chen

Zhongqun Li

Meng Jin

Mingyao Xia

Peiguo Liu

Quanyuan Feng

Da YI

MengJun Wang

Yongjian LI

Jingkun Mao

Daryl Beetner

Haohui Long

Wenxin Liu