Symposium Committee

APEMC President

LI Er-Ping

EMC Week General Chair

SU Dong-Lin

Co-Chair

LIU Yuan-An

Technical Program Committee Chairs

FAN Jun

LIU En-Xiao

Award Chair

Wenyan Yin

Workshop Chairs

SHA Wei

TAN Shu Run

Organizing Committee

LI Da

ZHANG Ling

WU Qi

Secretary

Sara Gou

GU Zheming

Stephanie